Общи условия

за покупко-продажби през AVEXIM онлайн магазин
на “АВЕКСИМ” ЕООД

 

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.avexim.bg – онлайн магазин (наричан още AVEXIM), собственост на “АВЕКСИМ” ЕООД.  Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между AVEXIM и Клиента. AVEXIM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. AVEXIM си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си https://avexim.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия, Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес aveximbg@gmail.com С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и AVEXIM, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • “АВЕКСИМ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 201270075, ИН по ЗДДС: BG201270075, със седалище и адрес на управление: град София 1330, жк. Красна поляна 1, бл.15А, вх.А, ет.8, ап.22, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина https://avexim.bg
 • https://avexim.bg e уебсайт / портал за онлайн покупко-продажба на стоки, предоставяни през AVEXIM онлайн магазин.
 • С използването на www.avexim.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години.
 • Под “стоки, предоставяни през AVEXIM” се разбират вино и други напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

Всяка от изброените стоки се описва с основните си характеристики и продажна цена. AVEXIM не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката / те е невярна или неточна.

 • Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в www.avexim.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. AVEXIM си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.
 • Под “Клиентски профил” се разбира информация за Клиента (име, фамилия / търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от AVEXIM за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от AVEXIM услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.avexim.bg, да променя паролата си за достъп и др.

II. Поръчки / заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.avexim.bg стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация  Клиентът предоставя на AVEXIM следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail, адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и / или неактуални данни, AVEXIM има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия  Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през AVEXIM онлайн магазин” и натискане на виртуалния бутон “Регистрирай се”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

AVEXIM незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на AVEXIM и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.avexim.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка / заявка за покупка

Поръчка / Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

 • Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на https://avexim.bg, натиска виртуалния бутон “Вход” и получава достъп до формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.avexim.bg стоки;
 • Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон  “Направи поръчка” срещу съответната стока);
 • Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
 • Клиентът избира начина на плащане;
 • Повторно потвърждение на заявката от бутона “Продължи” ;
 • Заявката за покупка на стока през www.avexim.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди покупката”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и / или телефонен номер при подаване на поръчката / заявката, същата се счита за невалидна и за AVEXIM не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката / заявката

Заявката за покупка се приема от AVEXIM чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на AVEXIM, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

 • Заявки, получени до 17 ч. на текущия ден, се доставят от Куриера на следващия работен ден за територията на София и страната;
 • Ако Клиента изрично посочи, че желае доставката в събота, той трябва да има предвид че тогава тарифата за куриерската услуга е по – висока. За това Клиента може да се информира при подаване на поръчката от Виртуалния офис на Куриера, от бутона „Калкулатор”;
 • Ако населеното място за което е пратката, се обслужва от Куриера само в определени дни от седмицата, това Клиентът може да научи при подаването на заявката от Виртуалния офис на Куриера от бутона „Офис локатор”.

AVEXIM не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, AVEXIM в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. AVEXIM ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, AVEXIM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в AVEXIM онлайн магазин са в български лева, с включен ДДС. Възможните начини на плащане са:

 • По банков път
 • В брой с наложен платеж при доставка
 • С кредитна/дебитна карта

Цените на стоките не включват разходите за доставка. Цената за доставката се заплаща в брой от Клиента на куриера или от трето лице от името на Клиента на куриера в момента на доставката. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

V. Отстъпки

AVEXIM онлайн магазин, предоставя на настоящите си и бъдещи клиенти различни нива на отстъпки, в зависимост от достигнатите нива на оборот. Като регистриран потребител, когато Вие натрупате достатъчен оборот за ползване на някакво ниво отстъпка, системата автоматично я приспада от стойността на поръчките Ви, като тя остава в сила до достигане на следващото ниво и т.н.
Нивата на отстъпки са следните, като AVEXIM си запазва правото за корекции:

“СТАРТ” – 3% над 500 лв. оборот
“СТИМУЛ” – 5% над 1000 лв. оборот
“БИЗНЕС” – 7% над 2000 лв. оборот
“ПРЕСТИЖ” – 10% над 5000 лв. оборот

VI. Права и задължения на клиента

Клиентът има възможност да разгледа и /след регистрация/ да поръча обявените в Интернет магазина стоки.

Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.avexim.bg, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до AVEXIM и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София 1505, ул. Юндола 13, партер или на е-mail адрес aveximbg@gmail.com Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

1. За доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;
2. За предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до AVEXIM.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми AVEXIM за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Клиентът е длъжен да обезщети AVEXIM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети AVEXIM и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

VII. Права и задължения на AVEXIM

AVEXIM има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на AVEXIM да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. AVEXIM не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://avexim.bg

AVEXIM след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

AVEXIM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на AVEXIM във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за AVEXIM. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

AVEXIM се задължава да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

AVEXIM гарантира, че ще полага грижа информацията в www.avexim.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

AVEXIM не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на AVEXIM. AVEXIM не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.avexim.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на AVEXIM.

AVEXIM не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

VIII. Лични данни

AVEXIM гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. AVEXIM защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, AVEXIM  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

AVEXIM се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. AVEXIM е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2023 г,

Πpaвни изиcĸвaния

Имe нa фиpмaтa: Авексим ЕООД;

Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: София, община СТОЛИЧНА, област СОФИЯ, ж.к КРАСНА ПОЛЯНА бл.15, вх. А, ет. 8, ап, 22

Aдpec, oт ĸoйтo ce yпpaжнявa дeйнocттa: София,община СТОЛИЧНА, област СОФИЯ, ж.к Редута, Юндола 13

Дaнни зa ĸopecпoндeнция: 00359 2 8162884 ;00359 888 351079

Дaнни зa впиcвaнe: EИK 201270075;

Кошница
Любими
Категории